- Информации -


Документи и обрасци:


Формулари

3.1.2 Формулар за апликација за органска сертификација Ф МК
3.1.2 Application Form for Organic Certification
3.1.7_e Registration Form GLOBALGAP 14-08-07

Информации

2.3.1 Управување со приговори, жалби и поплаки
3.1.1 Чекори до сертификација
3.2.1 Кратка информација за мешано и паралелно производство
3.2.2 Кратка информација за растително производство
3.2.3 Кратка информација за собирање самоникнати видови
3.2.4 Кратка информација за органско пчеларство
3.2.5 Кратка информација за органско сточарство
3.2.6 Кратка информација за органски преработки
3.2.7 Кратка информација за извозници
3.2.8 Кратка информација за увоз и трговија
3.2.9 Прием на материјали
4.4.2 Каталог на санкции за органско производство


Планови за органско управување (ПОУ)

4.3.0 Вовед во плановите за органско управување
4.3.1 План за органско управување за растително производство
4.3.2 План за органско управување за сточарство
4.3.3 План за Органско Управување за собирање самоникнати видови
4.3.4 План за органско управување за пчеларство
4.3.5 План за органско управување на преработки
4.3.6 План за органско управување трговија увоз извоз


Политики

2.1.2 Политика за доверливост, независност и откривање на информации
4.1.1 Период на преод
4.1.2 Ротација на културите, легуминозите и покривните посеви
4.1.3 Употреба на органски семиња и садници
4.1.4 Собирање на самоникнати видови
4.1.5 Следливост
4.1.6 Толкување на остатоите од пестициди
4.1.7 Динамика на тестирање за остатоци од пестициди и други анализи
4.1.8 Заштитни зони
4.1.9 Максимална големина на полето и живата ограда
4.1.10 Употреба на конвенционално ѓубриво од живина
4.1.11 Контрола на штетници во преработувачките капацитети
4.1.12 Сечење и палење шуми
4.1.13 Правила за користење лого на ПРО ЦЕРТ