- Информации -


Документи и обрасци:


Формулари

3.1.2 Формулар за апликација за органска сертификација-VER1
3.1.2_en Application Form Organic Certification_F_17-04-13
3.1.7_en Registration Form GLOBALGAP 18-02-01
Евиденција за Преработени органски производи
Евиденција за пчеларско органско производство
Евиденција за растително органско производство
Евиденција за Сертифициран органски саден материјал
Евиденција за сточарско органско производство
Евиденција за Трговија на органски производи
Евиденција за увоз и извоз на органски производи

Информации

2.3.1 Управување со приговори, жалби и поплаки
3.1.1 Чекори до сертификација
3.1.6 Листа на дозволени препарати и ѓубрива
3.2.1 Кратка информација за мешано и паралелно производство
3.2.2 Кратка информација за растително производство
3.2.3 Кратка информација за собирање самоникнати видови
3.2.4 Кратка информација за органско пчеларство
3.2.5 Кратка информација за органско сточарство
3.2.6 Кратка информација за органски преработки
3.2.7 Кратка информација за извозници
3.2.8 Кратка информација за увоз и трговија
3.2.9 Прием на материјали
4.4.2 Каталог на санкции за органско производство


Планови за органско управување (ПОУ)

4.3.0 Вовед во плановите за органско управување
4.3.1 План за органско управување за растително производство
4.3.2 План за органско управување за сточарство
4.3.3 План за Органско Управување за собирање самоникнати видови
4.3.4 План за органско управување за пчеларство
4.3.5 План за органско управување на преработки
4.3.6 План за органско управување трговија увоз извоз


Политики

4.1.1 Период на преод
4.1.2 Ротација на културите, легуминозите и покривните посеви
4.1.3 Употреба на органски семиња и садници
4.1.4 Собирање на самоникнати видови
4.1.5 Следливост
4.1.6 Толкување на остатоците од пестициди
4.1.7 Динамика на тестирање за остатоци од пестициди и други анализи
4.1.8 Заштитни зони
4.1.9 Максимална големина на полето и живата ограда
4.1.10 Употреба на конвенционално ѓубриво од живина
4.1.11 Контрола на штетници во преработувачките капацитети
4.1.12 Сечење и палење шуми
4.1.13 Правила за користење лого на ПРО ЦЕРТ