- Информации -


За потврда на валидноста на сертификатите издадени од ПРО ЦЕРТ како и за дополнителни информации поврзани со односните сертификати ве молиме да ја пополните следната форма:Листа на издадени сертификати - 2017

Листа на издадени сертификати - 2018

Листа на издадени сертификати - 2019

Листа на издадени сертификати - 2020

Листа на суспендирани и отповикани сертификати